Тячівська районна рада » Положення районної ради » Положення про постійні комісії Тячівської районної ради VII скликання

Положення про постійні комісії Тячівської районної ради VII скликання

15 січня 2018, Понеділок
221
0

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні депутатські  комісії Тячівської районної ради

сьомого скликання


1.ЗАГАЛЬНІ    ПОЛОЖЕННЯ


            1.Відповідно до Конституції України, ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” постійні комісії є органами ради, що обираються з числа депутатів районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.


            2.Основними завданнями постійних комісій районної ради є:

            -контроль за виконанням рішень ради;

            -вивчення і підготовка для розгляду на засіданнях ради питань про стан і розвиток відповідних галузей народного господарства району та соціально-культурної сфери;

            -попередній розгляд прогнозів соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, звітів про виконання програм і бюджету тощо;

            -попередній розгляд та підготовка висновків щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою.


            3.Постійні комісії районної ради є відповідальними перед районною радою і їй підзвітні.

            Діяльність постійних комісій координує голова районної ради та його заступник.

4.Постійні комісії утворюються радою на строк її повноважень. Районна рада може ліквідовувати і реорганізувати раніше створені постійні комісії, вносити зміни до їх складу.


5.Голова та члени постійної комісії обираються на пленарному засіданні ради. Заступник голови та секретар постійної комісії обираються самою комісією.

            Повноваження голови постійної комісії можуть бути припинені тільки за рішенням районної ради.


            6.До складу постійних комісій не можуть входити голова та заступник голови районної ради.


ІІ.ФУНКЦІЇ І ПРАВА


            7.Постійні комісії сприяють реалізації повноважень районної ради у питаннях, що належать до її відання.


8.Питання діяльності кожної постійної комісії районної ради визначаються функціональною спрямованістю, що розробляється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту роботи районної ради та Положення про постійні комісії.


9.Постійні комісії вивчають, готують питання про стан та розвиток відповідних галузей народного господарства і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд районної ради, розробляють проекти рішень районної ради та готують висновки з цих питань.


10.Постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних районній раді підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності. За результатами вивчення готують висновки, рекомендації і проекти рішень районної ради.


            11.Постійні комісії мають право вивчати діяльність керівників відділів, управлінь, підприємств, установ та організацій підзвітних та підконтрольних районній раді, за результатами перевірок подавати рекомендації щодо їх діяльності на розгляд районної ради.


12. Постійні комісії районної ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

У випадку подання недостовірної інформації або навмисного приховування інформації керівники або інші посадові особи органів влади, підприємств, установ, організацій несуть відповідальність, згідно чинного законодавства України.


13. Постійні комісії районної ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів, експертів.


ІІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ


            14.Постійні комісії районної ради організовують свою роботу відповідно до регламенту роботи районної ради, Положення про постійні комісії та функціональної спрямованості.


            15.Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які скликаються по потребі і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.


            16.Керівництво діяльністю  постійних комісій і організація їх роботи покладається на голів постійних комісій.

            Голова постійної комісії:

            -скликає і веде засідання комісії, розподіляє обов’язки між членами комісії, дає їм доручення, сприяє забезпеченню її необхідними матеріалами і документами, запрошує для участі в роботі комісій, робочих груп представників державних органів і громадськості, фахівців, підписує рішення і висновки комісії;

            -представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

            -організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;

            -доповідає районній раді про роботу комісії, виступає на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями;

            -здійснює координацію роботи з іншими постійними комісіями ради.


            17.Заступник голови постійної комісії заміщає голову комісії у разі його відсутності, виконує за дорученням голови окремі його функції, а також завдання щодо організації роботи постійної комісії районної ради.


            18.Секретар постійної комісії готує проекти планів роботи комісії, здійснює контроль за їх виконанням, забезпечує своєчасність підготовки необхідних документів до засідань комісії, проводить облік роботи, яка виконується членами комісії, підписує протоколи її засідань.


            19.Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в роботі постійної комісії і робочих груп, за дорученням комісії  вивчати питання, що належать до її відання, повідомляти їй свої висновки, сприяти виконанню прийнятих нею рекомендацій, здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо їх реалізації.


            20.Голова, заступник, секретар, члени постійної комісії районної ради на час засідань постійної комісії, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених Законом випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок районного бюджету.


            21.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії районної ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем комісії.


            22.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами незалежно від форм власності, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.


            23.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням районної ради, голови або заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.


            24.Постійні комісії районної ради інформують громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації.IV.ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ


З питань бюджету, управління майном та контролю за проведенням приватизації


            1.Попередній розгляд бюджету району, підготовка пропозицій про зміни і доповнення до нього.


            2.Контроль за виконанням бюджету, цільовим та економним використанням коштів.


            3.Попередній розгляд звітів про виконання бюджету, винесення його на розгляд сесії.


            4.Контроль за  дотриманням встановлених тарифів щодо оплат побутових, комунальних, транспортних послуг.


            5.Інформування депутатів ради, населення району про хід виконання бюджету.


            6.Пошук джерел поповнення поступлень до місцевих бюджетів.


            7.Розгляд за дорученням ради питання про продаж, надання в оренду або під заставу об’єктів спільної власності територіальних громад району, які забезпечують загальні потреби територіальних громад. Підготовка висновків з цих питань.


            8.Попередній аналіз проектів рішень  районної ради з питань ефективного управління власністю, яка знаходиться в управлінні ради.

            9.Вивчення умов залучення підприємств, установ та організацій, що не відносяться до комунальної власності,  до участі в обслуговуванні населення в порядку, встановленому законом, координація цієї роботи.


З питань дотримання регламенту, депутатської етики, адміністративно-територіального устрою, законності і правопорядку, контролю за виконанням рішень районної ради


            1.Розробляє регламент роботи районної ради, вносить пропозиції про доповнення та зміни до нього, виносить їх на  розгляд районної ради, здійснює контроль за дотриманням регламенту.


            2.Готує висновки з питань прав і гарантій діяльності депутатів районної ради, відкликання або дострокового припинення повноважень депутатів, дострокового припинення повноважень голови та заступника голови районної ради.


            3.За дорученням голови районної ради готує рекомендації з питань, пов’язаних з діяльністю депутатів і дотриманням ними норм депутатської етики.


            4.Вносить пропозиції районній раді щодо призначення і звільнення керівників засобів масової інформації, засновниками яких є рада.


            5.Працює в тісному контакті з редакціями районної газети, місцевого радіомовлення, сприяє об’єктивному висвітленню в них громадсько-політичного життя району, діяльності рад, забезпеченню реальної свободи слова на території.


            6.Готує висновки про відновлення історичних назв населених пунктів, а також з питань адміністративно-територіального устрою району.


            7.Постійно аналізує і розглядає на своїх засіданнях ефективність роботи постійних комісій, депутатів, вносить пропозиції по усуненню недоліків.


            8.Приймає участь у розробці і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охороні прав, свобод та законних інтересів громадян на території району, виносить на розгляд сесій проекти рішень з цих питань.


            9.За дорученням ради бере участь у перевірках по дотриманню  законності на підприємствах, установах, організаціях, правоохоронних органах, вживає заходи для реалізації на території району Закону України “Про звернення громадян”, заслуховує на своїх засіданнях інформації по забезпеченню прав громадян, боротьбі зі злочинністю.


            10.Вивчає практику працевлаштування та соціальної адаптації осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, профілактику правопорушень серед неповнолітніх, виробляє рекомендації з цих питань.


            11.Сприяє працевлаштуванню осіб, які займали посади в органах місцевого самоврядування та депутатів районної ради.


            12.Розглядає матеріали і проекти рішень сесії районної ради, готує доповіді і співдоповіді з питань законності і правопорядку на пленарні засідання ради.


            13.Здійснює контроль за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами ради конфлікту інтересів, надає зазначеним цим особам консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.


            14.Вивчає досвід роботи аналогічних комісій рад базового рівня.З питань агропромислового комплексу,

 земельних ресурсів, розвитку села, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання

 природних ресурсів


            1.Здійснює контроль за виконанням Закону України про пріоритетний розвиток соціальної інфраструктури села, агропромислового комплексу в цілому.


            2.Сприяє в реалізації сільськогосподарським товаровиробникам права вільного вибору форм господарювання та напрямків виробничої діяльності, створенню умов для рівноправного функціонування різних форм власності.


            3.Аналізує і контролює виконання цільових програм щодо раціонального використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу, земельних ресурсів, їх структури, запровадження комплексу заходів по підвищенню родючості землі, її захисту від ерозії, рекультивації, покращенню навколишнього природного середовища.


            4.Розглядає матеріали щодо врегулювання земельних відносин відповідно до діючого законодавства,  заслуховує звіти керівників державних органів з цих питань.


            5.Вивчає і вносить пропозиції щодо формування районного бюджету в частині фінансування певних галузей та напрямків агропромислового комплексу, контролює цільове використання цих коштів.


            6.Розглядає матеріали та готує відповідні пропозиції щодо прийняття заходів по ліквідації наслідків екологічних, стихійних лих, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій.


            7.Розглядає пропозиції щодо вдосконалення майнових і земельних відносин в агропромисловому комплексі, запровадження нового економічного механізму господарювання, взаємовідносин між виробниками сільгосппродукції.


            8.Надає практичну допомогу у створенні умов для впровадження в сільськогосподарське виробництво досягнень науки, передового досвіду, використання для цього наявного наукового потенціалу області, району.


            9.Вивчає і вносить пропозиції з питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, здійснює контроль за їх виконанням.


            10.Розглядає і готує висновки до цільових комплексних  програм охорони природи, навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на території району.


            11.Приймає участь у проведенні екологічних експертиз проектів великих об’єктів на території району та входить до складу  комісії по здачі їх в експлуатацію.


            12.Вивчає стан реалізації природоохоронних заходів, готує пропозиції щодо оздоровлення навколишнього природного середовища.

            13.Готує пропозиції щодо встановлення правил користування водозабірними спорудами, що призначені для задоволення побутових та питних, інших потреб населення, зон санітарної охорони  джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води для промислових потреб.


            14.Попередньо розглядає пропозиції щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, а також інших територій, що знаходяться під особливою охороною.


            15.Розглядає і погоджує ліміти використання лісосічного фонду, відстрілу фауни на території району, при цьому враховує вклад юридичних і фізичних осіб в розвитку інфраструктури регіону.


            16.Вивчає і готує пропозиції щодо віднесення лісів до певної категорії захисту. Попередньо розглядає заяви суб’єктів підприємницької діяльності на виділення лісфондів.


            17.Готує пропозиції на спеціальне використання природних ресурсів, в тому  числі побічне використання лісу. У разі порушення діючого законодавства, звертається до облдержадміністрації з   клопотанням про анулювання виданих раніше дозволів.


            18.Вивчає реалізацію рішень Верховної Ради і Кабінету Міністрів України про пільги працюючих в гірській місцевості.


            19.Готує пропозиції для районної державної адміністрації про упорядкування відводу земель під сміттєзвалища, тваринницькі могильники на території рад базового рівня.


З питань промислової політики, будівництва,  транспорту, енергетики, зв’язку, архітектури та житлово-комунального господарства


            1.Вивчає і вносить на розгляд ради пропозиції щодо планів соціально-економічного розвитку району та інших профільних програм. Бере участь в їх експертній оцінці.


            2.Здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та заслуховує на своїх засіданнях повідомлення щодо їх реалізації.


            3.Приймає участь у розробці та здійсненні заходів по переходу економіки району на ринкові відносини з урахуванням забезпечення соціального захисту населення.


            4.Вивчає та розглядає відповідність проектів районного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку району.


            5.Приймає участь в підготовці питань, пов’язаних з розвитком промисловості, транспорту, енергетики та зв’язку, будівельної бази, які виносяться на розгляд районної ради.


            6.Аналізує і вносить пропозиції щодо оптимізації обслуговування підприємств і населення району засобами автомобільного та залізничного транспорту.


            7.Сприяє технічному переоснащенню промислових підприємств, будівельних організацій, запровадженню прогресивних систем управління рухомим складом, розвитку головних транспортних магістралей району.


            8.Сприяє забезпеченню безпеки руху транспортних засобів.


            9.Розглядає заходи щодо розвитку телефонного, телеграфного та поштового зв’язку, радіофікації та телетрансляційного забезпечення населених пунктів.


            10.Робить відповідні висновки щодо планів забудови територій та благоустрою населених пунктів району. Особливу увагу звертає на недопущення забудови зсувонебезпечних та затоплюваних під час повеней ділянок.


            11. Вивчає та аналізує стан справ у системі житлово-комунального господарства населених пунктів району, подає на розгляд ради пропозиції щодо удосконалення системи, співпрацює з радами базового рівня щодо повноважень у сфері житлово-комунального господарства.


            12.Заслуховує звіти керівників відповідних служб державної адміністрації та готує висновки.


З питань освіти, науки, молодіжної політики та спорту


            1.Приймає участь  в розробці та реалізації заходів, спрямованих на покращення  роботи по прискоренню запровадження наукових розробок на підприємствах, організаціях та установах району.


            2.Вивчає пропозиції щодо налагодження  взаємодії місцевих рад району з вищими, середніми навчальними закладами з метою покращення підготовки кадрів для регіону, прискорення вирішення соціальних проблем та розвитку матеріальної бази освіти.


            3.Аналізує стан розвитку освіти в районі, вносить рекомендації щодо покращення якості, розвитку, гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу в технікумі, професійному ліцеї і школах, приймає участь у розробці та реалізації заходів щодо створення нових моделей навчальних закладів, що базуються на диференційованому навчанні дітей, з урахуванням раннього діагностування їх можливостей і здібностей.


            4.Вносить пропозиції, спрямовані на підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, приймає участь в розробці та реалізації заходів щодо пропаганди та поширення педагогічних знань серед населення району.


            5.Виробляє рекомендації  та проекти рішень районної ради, спрямовані на соціальну підтримку молодих сімей, працевлаштування молоді, розвитку житлового будівництва для молоді, розвитку туризму та рекреації, організацію дозвілля підростаючого покоління.


            6.Вносить рекомендації щодо створення дитячих будинків сімейного типу для дітей, позбавлених батьківської опіки.


            7.Заслуховує на своїх засіданнях інформації про роботу з дітьми, організації їх літнього оздоровлення, розвиток мережі дитячих оздоровчих закладів.


            8.Виробляє рекомендації щодо молодіжної політики, створення умов для повноцінної самореалізації юнаків і дівчат, вирішення проблем зайнятості цієї категорії населення.


            9.Вивчає пропозиції щодо поглиблення співпраці органів влади з молодіжними організаціями.


            10.Вносить рекомендації щодо розвитку фізичної культури і спорту, кращого використання наявної матеріальної бази.

            11.Заслуховує на своїх засіданнях звіти керівників служб і організацій, відповідальних за реалізацію молодіжної політики в районі.


З питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення


            1.Аналізує хід виконання районних програм охорони здоров’я, а також бере участь в їх реалізації, розробляє пропозиції щодо зміцнення та збереження матеріальної бази установ медицини на території району.


            2.Аналізує проблеми та розробляє рекомендації щодо переходу системи охорони здоров’я на госпрозрахунок, організації і впровадженні страхової медицини, приймає участь в розробці та здійсненні заходів по ефективному використанню мережі лікарень, поліклінік, відомчих санаторіїв-профілакторіїв, будинків та баз відпочинку, інших оздоровчих закладів, удосконаленню медичного обслуговування дітей і дорослого населення.


            3.Вносить пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на підвищення якості надання медичної допомоги населенню, повноцінної реалізації та фінансування державних програм, впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я  району.


            4.Аналізує результати виборів, виробляє пропозиції щодо більшого представництва жінок в органах місцевого самоврядування.


            5.Вивчає стан реалізації системи державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, інвалідам, ветеранам війни та праці.


            6.Вносить пропозиції з питань, пов’язаних з виплатою пенсій, державної допомоги на дітей.


            7.Розглядає проекти районного бюджету, плани соціально-економічного розвитку району і вносить свої пропозиції щодо проблем, пов’язаних з соціальним захистом населення.


З питань міжнаціональних відносин, транскордонного співробітництва, духовного розвитку, культури, туризму та рекреації


1.Працює в тісному контакті з товариствами угорської, румунської, української культур, іншими культурно-освітніми та громадськими організаціями.


2.Аналізує проекти планів соціального і економічного розвитку району, особливу увагу звертає на регіони, де компактно проживають національні меншини.


3.Вносить пропозиції щодо підвищення ролі культосвітніх установ в естетичному виконанні, покращенні організації відпочинку населення регіону, сприяє збереженню самобутніх традицій, обрядів, культурно-історичних пам’ятників.


4.Аналізує результати виборів, виробляє  пропозиції щодо кращого  представництва національних меншин в органах місцевого самоврядування.


            5.Аналізує і вносить пропозиції щодо покращення матеріально-технічної бази закладів освіти з неукраїнською мовою викладання, їх забезпечення науковою, педагогічною, методичною, художньою літературою.


            6.Аналізує, виробляє механізми, вносить пропозиції щодо реалізації транскордонних зв’язків із закладами освіти, культури, релігії та інше.


7.Аналізує, вносить пропозиції, сприяє, контролює можливість надання випускникам шкіл з не українською мовою навчання навчатися за кордоном і надання місця роботи після повернення із навчання за кордоном громадян України по місцю постійного проживання за отриманою спеціальністю.


8.Сприяє квоті поступлення у вузи України випускників шкіл з неукраїнською мовою викладання за цільовим направленням.


            9.Сприяти одержанню закордонного паспорта особам, які виїжджають на навчання, відпочинок, лікування, оздоровлення за кордон.


            10.При формуванні бюджету контролює і вносить пропозиції про передбачення та забезпечення коштами проведення національно-культурно-освітньо-релігійних та інших заходів.


            11.Аналізує, вивчає, вносить пропозиції щодо забезпечення і щодо роботи масмедіа національних меншин.


            12. Розглядає і готує пропозиції щодо розвитку туристичної галузі в районі.


З питань розвитку підприємництва, інвестиційної політики, торговельного та побутового обслуговування населення, праці та зайнятості


            1.Вивчає виконання бізнес-планів приватизованих підприємств, дотримання ними вимог по приватизації.


            2.Вносить пропозиції по відновленню роботи соціальної  торгової мережі.


            3.Аналізує роботу ринків, особливо тих, діяльність котрих не узаконена у встановленому порядку. Виходить з пропозиціями до відповідних служб про перспективи їх подальшого функціонування.


            4.Сприяє розвитку підприємництва, зменшенню податкового тиску на фізичних і юридичних осіб, які розширюють робочі місця.


            5.Аналізує систему видачі ліцензій на заняття підприємницькою діяльністю, ефективність роботи відповідних служб. Вносить пропозиції щодо поліпшення цієї роботи.


            6.Аналізує роботу щодо залучення іноземних інвестицій в економіку району та зовнішньоекономічної діяльності, створення сприятливих умов для роботи іноземного капіталу.


            7.Контролює виконання Кодексу законів про працю, дотримання трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях району, незалежно від форм власності та виду діяльності.


            8.Заслуховує на засіданнях комісії роботодавців про створення безпечних умов праці.


            9.Аналізує реалізацію програми зайнятості населення району, ухваленої сесією районної ради, організацію виконання оплачуваних громадських робіт.


            10.Вивчає роботу органів місцевого самоврядування щодо створення нових робочих місць на території громад, розвитку підприємницької діяльності, розширення мережі заготівельних пунктів с/г продукції, дикорослих плодів, грибів.


            11.Аналізує хід виконання законодавства України та районних програм про соціальний захист населення, практику працевлаштування безробітних громадян шляхом компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску з фонду загальнообов’язкового державного соціального  страхування України на випадок безробіття, забезпечення робочих місць для випускників шкіл, професійних технічних училищ, технікумів.


Інформаційне повідомлення
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.